REGULAMIN WYPOŻYCZALNI WESOŁE ZAPLECZE

 

Rezerwacje

1.     Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji strojów. Istnieje możliwość odłożenia stroju jednak jedyni w dniu, w którym ktoś dojedzie do wypożyczalni, aby go odebrać. Stroje specjalne (strój Mikołaja czy maskotek reklamowych) może być rezerwowany.

Wypożyczenia

1.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem wypożyczalni strojów należącej do  ERGO-Media Wiktor Malinowski zwanej dalej Wypożyczalnią.

2.     Wypożyczający to osoba, która na podstawie umowy wypożyczenia – wypożycza kostium w Wypożyczalni.

3.     Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczenia kostiumów, strojów przebrań dla klientów indywidualnych i biznesowych zwanych dalej Wypożyczającym.

4.     Wypożyczający podpisując umowę wypożyczenia oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5.     Wypożyczeń dokonuje się na podstawie imiennie podpisanej umowy wypożyczenia, a w momencie wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty ze zdjęciem pracownikowi Wypożyczalni oraz podpisać czytelnie Umowę Wypożyczenia.

6.     Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Wypożyczalni zgodną z deklarowanym okresem wypożyczenia. Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju.

7.     Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on pomieszczenia Wypożyczalni. Kostium należy zwrócić w ustalonym terminie do godziny 17 chyba,  że w umowie określona została dokładnie inna godzina zwrotu.

8.     W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, dziury itp.).

9.     Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika Wypożyczalni!

10.   Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do Wypożyczalni lub do momentu oddania stroju.

11.   Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim zostały one wypożyczone.

12.   Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi Wypożyczalni.

13.   W przypadku niedokonana zwrotu bądź zwrotu niekompletnego stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni.

14.   W przypadku zniszczenia, uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód.

15.   Kwota wyliczenia rekompensaty za ewentualne szkody lub zniszczenia wyliczana jest na podstawie oceny pracownika. W przypadku gdy strój jest zniszczony całkowicie lub nie oddany do kwoty zakupu wypożyczalnia dolicza koszt dostawy – przesyłki, jaką opłaca za sprowadzenie nowego stroju!

16.   Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości ceny wypożyczenia stroju. W przypadku, gdy zwłoka będzie dłuższa niż 7 dni, opłata za każdą dobę zwłoki będzie wynosiła 150% ceny wypożyczenia stroju. W przypadku zwłoki dłuższej niż 30 dni, kwota zaległej należności w wysokości 150% ceny wypożyczenia pomnożonej przez 30dni, powiększonej o kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju (wyznaczaną przez pracownika Wypożyczalni) zostanie automatycznie przekazana do firmy windykacyjnej.

17.   W przypadku zwrotu strojów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie Wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) w zależności od rodzaju strojów i poziomu zabrudzeń. Kwota ta jest wyliczana przez pracownika Wypożyczalni w dniu zwrotu stroju do Wypożyczalni.

18.   Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.

19.   Niniejszy Regulamin oraz wzór umowy wypożyczenia jest dostępny w Wypożyczalni oraz na stronie internetowej
http://www.wypozyczalnia-strojow-lodz.wesolezaplecze.com

Opłaty

1.     Strój wypożyczany jest po wpłaceniu z góry stosownej opłaty wg cennika. Ceny są przypisane do każdego stroju.

Kostium wypożyczany jest po wpłaceniu kaucji zwrotnej 50 zł (dzieci) lub 100 zł (dorośli) . Wyjątek stanowią stroje specjalne przykładowo jak strój Mikołaja, stroje żywych maskotek reklamowych lub te, których wartość odbiega od poziomu standardowego. Takie stroje mają kaucję indywidualną określaną każdorazowo w umowie wypożyczenia.